Skip to content

Object Storage Token

API Name: ObjectStorageToken__c

Label API Name Type Description
Name Name Text(255)
Token Token__c Text(255)