action.skip

Google Authentication

API Name: GoogleAuthentication__c

Stores Authentication Tokens for Google OAuth2

Label API Name Type Description
Name Name Text(255)
access_token access_token__c Text(255) The retrieved access token.
client_id client_id__c Text(255) Client Id for bill.ON
client_secret client_secret__c Text(255) The client secret for bill.ON
refresh_token refresh_token__c Text(255) The retrieved refresh token.
token_type token_type__c Text(255) The retrieved token type.